นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

Last Updated: [03/01/2019]

บริษัท โพชั่นเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็ปไซต์ www.potioneer.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "โพชั่นเนียร์"

โพชั่นเนียร์ได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้นเพื่อจะแจ้งให้ท่านในฐานะผู้เข้าใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้ใช้บริการของโพชั่นเนียร์

โพชั่นเนียร์ขอสัญญาว่า จะใช้ข้อมูลของท่านเพียงเพื่อจัดให้บริการแก่ท่าน ซึ่งการใช้บริการของท่านนั้น ท่านจะต้องตกลงยินยอมให้โพชั่นเนียร์มีสิทธิเก็บและใช้ข้อมูลของท่าน ตามนโยบายฉบับนี้

คำนิยาม (Definitions)

บริการ (Service) หมายถึง www.potioneer.com

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของบุคคล ผู้ซึ่งสามารถถูกแยกแยะตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลการใช้ (Usage Data) หมายถึง ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะถูกทำให้เกิดขึ้นโดยการใช้บริการหรือจากโครงสร้างการบริการของมันเอง ตัวอย่างเช่น ช่วงระยะเวลาของการเยี่ยมชมเพจ เป็นต้น

คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ไฟล์เล็ก ๆ ที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องมือของท่าน (คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ)

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ, รวบรวม, ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processors or Service Provider) หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บ, รวบรวม, ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง หรือ ในนามของ ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูล (Data Subject) หมายถึง บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ซึ่งใช้บริการของโพชั่นเนียร์และเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาและใช้ข้อมูล (Information Collection and Use)

โพชั่นเนียร์ สัญญาว่าจะพยายามเก็บรักษาข้อมูลหลายรูปแบบจากหลายวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้มีและพัฒนาการบริการให้กับท่าน

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

ในระหว่างที่ท่านใช้บริการของโพชั่นเนียร์นั้น โพชั่นเนียร์จะสอบถามท่าน เพื่อให้ท่านจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนให้กับโพชั่นเนียร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นสามารถถูกใช้เพื่อติดต่อ หรือ จำแนก บ่งชี้ตัวท่าน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)” ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัด

 • 1. อีเมล์
 • 2. ชื่อ-นามสกุล
 • 3. เบอร์โทรศัพท์
 • 4. ที่อยู่
 • 5. คุ๊กกี้

โพชั่นเนียร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับจดหมายข่าว การตลาด การโฆษณา และประชาสัมพันธ์หรือข้อมูลอื่น ๆ มีความน่าสนใจต่อท่าน ท่านอาจจะเลือกการรับใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของการติดต่อสื่อสารจากโพชั่นเนียร์ โดยปฏิบัติตามลิงค์ที่ท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิก หรือ คำสั่งที่ถูกสั่งในอีเมลล์ใด ๆ ที่โพชั่นเนียร์ส่ง

ข้อมูลการใช้ (Usage Data)

ท่านตกลงยินยอมให้โพชั่นนียร์มีสิทธิที่จะเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งต่อไปจะเรียก “ข้อมูลการใช้ (Usage Data)”

การติดตามข้อมูลคุกกี้ (Tracking Cookies Data)

ท่านตกลงยินยอมให้โพชั่นเนียร์มีสิทธิใช้โปรแกรมติดตามข้อมูลคุกกี้ เพื่อติดตามข้อมูลการใช้บริการ ใด ๆ ของโพชั่นเนียร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยการให้บริการของโพชั่นเนียร์

การใช้ข้อมูล (Usage of Data)

ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า โพชั่นเนียร์ สามารถใช้ข้อมูลที่จัดเก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • 1. เพื่อจัดให้มีและบำรุงรักษาการให้บริการ
 • 2. เพื่อแจ้งท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
 • 3. เพื่อให้สิทธิท่านเข้าร่วมอินเตอร์แอคทีฟฟีเจอร์ของการให้บริการเมื่อท่านได้ตกลงเลือกที่จะกระทำ
 • 4. เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า
 • 5. เพื่อรวบรวมการวิเคราะห์ หรือข้อมูลที่มีมูลค่าเพื่อที่จะสามารถปรับปรุงการให้บริการ
 • 6. เพื่อสอดส่องข้อมูลการใช้ของการบริการ
 • 7. เพื่อตรวจสอบป้องกันไม่ให้เกิดและแจ้งประเด็นทางเทคนิค
 • 8. เพื่อจัดหาข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า การบริการ และงานแสดงอื่นซึ่งโพชั่นเนียร์เสนอ อันมีลักษณะคล้ายกันกับสินค้า หรือบริการที่ท่านได้ซื้อไว้แล้ว หรือสอบถามไว้ เว้นแต่ว่า ท่านได้เลือกที่จะไม่รับข้อมูลเหล่านั้น

กฎระเบียบการป้องกันข้อมูลทั่วไป (Legal Basis for Processing Personal Data under the General Data Protection Regulation)

กฎหมายพื้นฐานเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลทั่วไปโพชั่นเนียร์อาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจาก

 • 1. โพชั่นเนียร์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากับท่าน
 • 2. ท่านได้อนุญาตให้โพชั่นเนียร์ดำเนินการดังกล่าว
 • 3. การดำเนินการที่ให้ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของโพชั่นเนียร์นั้นจะไม่ถูกยกเลิกโดยสิทธิของท่าน
 • 4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจ่ายเงิน
 • 5. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

การเก็บรักษาข้อมูลของบริษัท (Retention of Data)

โพชั่นเนียร์สัญญาว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของโพชั่นเนียร์

โพชั่นเนียร์จะเก็บรักษาข้อมูลการใช้เพื่อการวิเคราะห์แล้วจะเก็บรักษาข้อมูลการใช้ไว้เพียงระยะเวลาอันสั้น เว้นแต่เมื่อมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสริมความปลอดภัยหรือปรับปรุงการให้บริการของโพชั่นเนียร์หรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจำต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การโอนข้อมูล (Transfer of Data)

ท่านตกลงยินยอมให้โพชั่นเนียร์มีสิทธิโอนหรือเก็บรักษาข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ได้

โพชั่นเนียร์สัญญาว่า จะดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อรับประกันว่า ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และจะไม่มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรหรือประเทศใดๆเว้นแต่องค์กรหรือประเทศดังกล่าวที่สามารถควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสมต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure of Data)

ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า โพชั่นเนียร์ มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยสุจริตหากเชื่อว่า มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ดังนี้

 • 1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • 2. เพื่อป้องกันหรือโต้แย้งสิทธิ์หรือทรัพย์สินของโพชั่นเนียร์
 • 3. เพื่อปกป้องหรือสืบสวนกรณีที่อาจจะมีการทำละเมิดที่เกี่ยวข้องการให้บริการนี้
 • 4. เพื่อป้องกันการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • 5. เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนความรับผิดตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security of Data)

โพชั่นเนียร์รับทราบและเข้าใจดีว่า การรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลของท่านเป็นเรื่องสำคัญ แต่ท่านจะต้องรับทราบและเข้าใจว่า ไม่มีมาตรการการส่งผ่านข้อมูลใดทางอินเตอร์เน็ตหรือมาตรการการเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะปลอดภัยอย่างไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งโพชั่นเนียร์จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อใช้มาตรการที่ได้ยอมรับทางการค้าเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่โพชั่นเนียร์ไม่สามารถรับรองการรักษาความปลอดภัยได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด

การป้องกันข้อมูลของท่านภายใต้ระเบียบการป้องกันข้อมูลทั่วไป (Our Policy on Signals under the California Online Protection Act)

โพชั่นเนียร์ตกลงยินยอมให้ท่านมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้

หากท่านประสงค์จะขอย้ายข้อมูลของท่านหรือประสงค์จะให้แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่โพชั่นเนียร์ครอบครองอยู่ โปรดติตต่อโพชั่นเนียร์

ท่านได้รับการสิทธิในการป้องกันข้อมูลของท่าน ดังนี้

สิทธิในการเข้าถึง การอัพเดท การลบข้อมูลซึ่งบริษัทครอบครองอยู่

ท่านมีสิทธิเข้าถึง อัพเดท หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงภายในภาคการติดตั้งบัญชีของท่าน ถ้าท่านไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวท่านเอง โปรดติดต่อโพชั่นเนียร์เพื่อให้ความช่วยหลือท่านต่อไป

สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

สิทธิในการโต้แย้ง

ท่านมีสิทธิโต้แย้งโพชั่นเนียร์ต่อการจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการจำกัด

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอต่อโพชั่นเนียร์เพื่อจำกัดการจัดการของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิเพื่อข้อมูลที่พกพาได้

ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลของท่านที่โพชั่นเนียร์ครอบครองในรูปแบบที่ใช้ทั่วไป

สิทธิที่เพิกถอนการให้ความยินยอม

ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านได้ทุกเวลา โพชั่นเนียร์จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับข้อมูลของท่าน

ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า โพชั่นเนียร์มีสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนท่านก่อนจะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอ

ท่านมีสิทธิที่จะว่ากล่าวต่อผู้มีอำนาจในการดูแลรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ให้บริการ (Service Provider)

โพชั่นเนียร์มีสิทธิว่าจ้างบุคลภายนอกเพื่อสนับสนุนการให้บริการของโพชั่นเนียร์ และให้บริการในนามของโพชั่นเนียร์ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อช่วยโพชั่นเนียร์ในการวิเคราะห์การให้บริการต่างๆ

บุคคลภายนอกตามวรรคแรกมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติการตามภาระกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากโพชั่นเนียร์ แต่บุคคลภายนอกจะมีภาระผูกผันกับโพชั่นเนียร์ห้ามเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาด

การวิเคราะห์ (Analytic)

โพชั่นเนียร์มีสิทธิใช้บุคคลภายนอกเพื่อสอดส่องดูแลและวิเคราะห์การใช้ของการบริการนี้

การวิเคราะห์ของกูเกิล (Google Analytics)

การวิเคราะห์ของกูเกิลคือ เว็บไซต์ที่ให้บริการการวิเคราะห์ที่ถูกจัดทำโดยกูเกิลเพื่อตรวจสอบและรายงานสถิติของผู้เข้าชมเว็บไซต์ กูเกิลใช้ข้อมูลที่ได้จัดเก็บและสอดส่องดูแลการใช้บริการ ข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ไปยังการให้บริการอื่นของกูเกิลอีกด้วย กูเกิลอาจใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อทำให้เป็นบริบทและส่วนตัวการโฆษณาเครือข่ายของตนเอง ท่านสามารถเลือกออกจากการเข้าร่วมของการได้เข้าร่วมกิจกรรมบนการให้บริการที่จัดให้มีไปยังการวิเคราะห์ของกูเกิลโดยการติดตั้ง Google Analytics opt-out browser add-on. ซึ่ง add-on จะป้องกัน The Google Analytics Java Script จากการเผยแพร่ข้อมูลกับการวิเคราะห์ของกูเกิลเกี่ยวกับการกิจการเข้าเยี่ยมชม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในแนวทางปฏิบัติส่วนบุคคล โปรดเข้าเยี่ยมชมหลักเกณฑ์กูเกิลส่วนบุคคล web page :http//policies.google.com/privacy?hl=en

การชำระเงิน (Payments)

โพชั่นเนียร์อาจจัดให้มีการชำระราคาสินค้าหรือบริการภายในการบริการนี้ ในกรณีเช่นนี้ โพชั่นเนียร์จะใช้บริการของบุคคลภายนอกเพื่อการจัดการเรื่องการชำระเงิน

โพชั่นเนียร์จะไม่เก็บรายละเอียดการชำระเงินบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลนั้นจะถูกจัดให้มีโดยการจัดการของบุคคลภายนอกของโพชั่นเนียร์ซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกควบคุมดูแลโดยนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การดำเนินการชำระเงินจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดโดย PCI-DSS ซึ่งถูกบริหารจัดการโดย the PCI Security Standards Council ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของแบรนด์เช่นเดียวกับ Visa, Master Card, American Express และ Discover. ความต้องการ PCI-DSS ช่วยรับประกันการรับผิดชอบของข้อมูลการชำระเงิน

โพชั่นเนียร์ทำงานร่วมกับผู้ดำเนินการการชำระเงิน

Omise

นโยบายส่วนบุคคลสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ https://www.omise.co/privacy ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

การบริการตามหนังสือนี้อาจบรรจุลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้ดำเนินกาโดยโพชั่นเนียร์ ถ้าท่านคลิ๊กคลิงค์ดังกล่าว ท่านจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวได้โดยตรง

โพชั่นเนียร์ขอยืนยันให้ท่านตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลสำหรับทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชม โพชั่นเนียร์ไม่ได้ควบคุมและไม่ถือว่ามีความรับผิดชอบใดต่อเนื้อหา นโยบายส่วนบุคคล หรือการปฏิบัตินของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก (Children Privacy)

การบริการตามหนังสือนี้มิได้แจ้งต่อบุคคลใดผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ถ้าท่านเป็นผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์และท่านตะหนักว่า ลูกหลานท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคกับโพชั่นเนียร์ โปรดติดต่อโพชั่นเนียร์ ถ้าโพชั่นเนียร์ได้รับทราบว่า โพชั่นเนียร์ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการให้ความยินยอมของผู้ปกครองแล้ว โพชั่นเนียร์จะดำเนินการถอดข้อมูลดังกล่าวออกจากเซิฟเวอร์ของโพชั่นเนียร์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล (Change to Privacy Policy)

โพชั่นเนียร์ มีสิทธิอัพเดทนโยบายส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวไป โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยปิดประกาศนโยบายส่วนบุคคลใหม่ในหน้าเพจนี้

โพชั่นเนียร์จะแจ้งท่านทางอีเมล์หรือหนังสืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามวรรคแรกซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับและอัพเดทถึงวันที่มีผลใช้บังคับที่ด้านบนของนโยบายส่วนบุคคล

ท่านมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อมันได้ถูกประกาศใช้ในหน้าเพจนี้เท่านั้น

การติดต่อโพชั่นเนียร์

ถ้าท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล โปรดติดต่อโพชั่นเนียร์ทางอีเมล์: [email protected]

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข (TERMS AND CONDITIONS)

Last Updated: [03/01/2019]

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้เป็นข้อสัญญาระหว่างท่าน กับ บริษัท โพชั่นเนียร์ (ประเทศไทย) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “โพชั่นเนียร์” ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็ปไซต์ www.potioneer.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ” กับท่านในฐานะผู้เข้าใช้บริการ

ท่านจะมีสิทธิใช้บริการของโพชั่นเนียร์ ได้ก็เมื่อท่านได้ตกลงจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้และรวมถึงบุคคลอื่นใดที่เข้ามาใช้บริการนี้ในนามของท่านด้วย ซึ่งการใช้บริการของท่านนั้น ท่านจะต้องผูกพันธ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ถ้าท่านไม่ตกลงในส่วนหนึ่งส่วนใดของฉบับนี้ ท่านอาจจะไม่มีสิทธิใช้บริการนี้ได้

การสั่งซื้อ (Purchases)

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าใดที่โพชั่นเนียร์จัดให้มีผ่านทางการให้บริการนี้ ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับโพชั่นนียร์ ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน, เลขบัตรเครดิตของท่าน, วันหมดอายุของบัตรเครดิต, ที่อยู่ในการส่งใบแจ้งหนี้ หรือ ข้อมูลของชิปปิ้ง เป็นต้น ท่านตกลงให้คำรับรองต่อโพชั่นเนียร์ ดังต่อไปนี้

(1) ท่านเป็นเจ้าของบัตรเครดิตของท่าน หรือ เป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินอื่นที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อ

(2) ข้อมูลที่ท่านได้จัดส่งมายังโพชั่นเนียร์นั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

นอกจากนี้ ท่านยังสัญญาว่า ท่านตกลงยินยอมให้โพชั่นเนียร์มีสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกต่อการสั่งซื้อของท่านให้แล้วเสร็จสิ้นสมบูรณ์

คอนเทนต์ (Content)

การบริการของโพชั่นเนียร์นั้นจะอนุญาตให้ท่านมีสิทธิโพสต์ลิงค์ เก็บ แบ่งปันข้อมูลไม่ว่าจะในรูปแบบใด ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “คอนเทนต์” ดังนั้น ท่านจึงขอสัญญาว่า ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อคอนเทนต์ดังกล่าวโดยขอรับรองว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเหมาะสม และชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ ท่านยังตกลงยินยอมให้โพชั่นเนียร์มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปรง ปรับปรุง หรือดำเนินการ ใด ๆ ต่อคอนเทนจ์ดังกล่าวผ่านทางการให้บริการของโพชั่นเนียร์ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ท่านยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในคอนเทนต์ของท่าน ซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ดูแลและปกป้องลิขสิทธิ์ในคอนเทนต์ของท่านเอง

ท่านขอรับรองต่อโพชั่นเนียร์ว่า คอนเทนต์ของท่านหรือที่ท่านครอบครองอยู่นั้น ท่านมีสิทธิใช้และครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และคอนเทนต์ดังกล่าวนั้นไม่ได้ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และหรือกฎหมายอื่นใด

บัญชีผู้ใช้ (Account)

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้ของท่านกับโพชั่นเนียร์แล้ว ท่านสัญญาว่า ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หากท่านฝ่าฝืนโพชั่นเนียร์มีสิทธิยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ทันที

ท่านจะต้องเป็นผู้ดูแลพาสเวิร์ด (Password) ในการเข้าใช้บริการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้

ท่านสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยพาสเวิร์ด (Password) แก่บุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ท่านจะต้องแจ้งโพชั่นเนียร์ทันทีกรณีที่มีบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้บัญชีผู้ใช้ของท่าน

ท่านสัญญาว่าจะไม่ใช้ชื่อของบุคคลอื่นเป็นชื่อผู้ใช้ (user) บัญชีของท่าน

การเชื่อมต่อเว็ปไซต์อื่น (Link to Other Web Sites)

ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า การให้บริการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โพชั่นนียร์ได้จัดให้มีเว็ปไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งโพชั่นเนียร์จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อการใช้หรือเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น โดยโพชั่นเนียร์ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและนโยบายส่วนบุคคลของเว็ปไซต์ดังกล่าวก่อนใช้บริการ

การยกเลิก (Termination)

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า

หากท่านผิดนัดผิดข้อตกลงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ท่านตกลงยินยอนให้โพชั่นเนียร์มีสิทธิยกเลิกบริการได้ทันที และหรือมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย และในกรณีกลับกันหากท่านประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ท่านสามารถกระทำได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการให้บริการฉบับนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การควบคุมและการถูกตีความตามกฎหมายไทย

การผ่อนผันและการผ่อนเวลาการใช้สิทธิใด ๆ ของโพชั่นเนียร์ ที่มีต่อท่านตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ถือว่าโพชั่นนียร์ได้ตกลงสละสิทธิดังกล่าวนั้นที่มีต่อท่านแต่อย่างใด

ในกรณีที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะ โมฆียะ หรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้ออื่นที่ยังเหลืออยู่นั้น ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้จะทดแทนบรรดาข้อตกลงใด ๆ ที่โพชั่นเนียร์ได้ให้และหรือตกลงไว้กับท่านก่อนหน้านี้ โพชั่นเนียร์สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตลอดเวลา หากเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โพชั่นเนียร์อาจจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าในเวลาอันเหมาะสม ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันต่อท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งหากท่านไม่ตกลงกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านจะต้องดำเนินแจ้งการยกเลิกการใช้บริการนี้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มิฉะนั้น ให้ถือว่า ท่านได้ตกลงสละสิทธิที่จะยกเลิกการใช้บริการนี้ และ ตกลงยินดีที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นต่อไป

นโยบายการส่งคืนและคืนเงิน (RETURN AND REFUND POLICY)

Last Updated: [03/01/2019]

นโยบายการส่งคืนและคืนเงินฉบับนี้เป็นข้อสัญญาระหว่างท่าน กับ บริษัท โพชั่นเนียร์ (ประเทศไทย) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “โพชั่นเนียร์” ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็ปไซต์ www.potioneer.com ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริการ” กับท่านในฐานะผู้เข้าใช้บริการ

โพชั่นเนียร์ขอขอบพระคุณท่านสำหรับการใช้บริการของโพชั่นเนียร์

โพชั่นเนียร์ขอให้ท่านโปรดอ่านนโยบายอย่างรอบคอบถึงนโยบายการคืนเงินดังต่อไปนี้

สินค้าในรูปแบบดิจิทอล (Digital Products)

หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกสินค้าจากโพชั่นเนียร์ โพชั่นเนียร์ตกลงยินยอมให้ท่านมีสิทธิที่จะส่งคืนสินค้าและขอคืนเงินค่าสินค้าในรูปแบบดิจิทอลได้เต็มจำนวน ทั้งนี้ ท่านจะต้องดำเนินการขอคืนเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่การสั่งซื้อสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ท่านจะได้รับเงินค่าสินค้ทั้งหมดาคืนภายใน 7 วันหลังจากโพชั่นเนียร์ได้อนุมัติคำขอยกเลิกสินค้าของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โพชั่นเนียร์แนะนำให้ท่านติดต่อโพชั่นเนียร์เพื่อขอความช่วยเหลือถ้าท่านไม่เคยได้รับหรือดาวน์โหลดสินค้าของโพชั่นเนียร์มาก่อน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการส่งคืนและคืนเงิน (Change to Return and Refund Policy)

โพชั่นเนียร์ มีสิทธิอัพเดทนโยบายส่งคืนและคืนเงินฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราวไป โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยปิดประกาศนโยบายส่งคืนและคืนเงินใหม่ในหน้าเพจนี้

โพชั่นเนียร์จะแจ้งท่านทางอีเมล์หรือหนังสืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามวรรคแรกซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้บังคับและอัพเดทถึงวันที่มีผลใช้บังคับที่ด้านบนของนโยบายส่งคืนและคืนเงิน

ท่านมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อมันได้ถูกประกาศใช้ในหน้าเพจนี้เท่านั้น

การติดต่อโพชั่นเนียร์ (Contract Us)

ถ้าท่านมีคำถามใดเกี่ยกับนโยบายการคืนเงิน โปรดติดต่อโพชั่นเนียร์ทางอีเมล์: [email protected]